İvedi sayılacak iş ve işlemler dışında kalan duruşma, müzakere ve keşifler; Covid-19 salgını nedeniyle yargı alanında alınması gereken tedbirler ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren HSK Genel Kurulu Kararı ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 2020/51 sayılı kararına göre; tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifler, 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelendi.

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilecek, yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafi SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmalar icra edilecek. Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakereler, iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilecek.

Tutuklu ve acil işler dışında kamu davası da 30 Nisan 2020 tarihinden önce açılmayacak. Diğer taraftan; erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiği hususuna gerekli hassasiyet gösterilecek.